องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

ร่วมกันบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กับโรงเรียนวัดสร่างโศก และโรงเรียนวัดโชคเกษม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา