องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยทำความสะอาด เก็บขยะที่อยู่ริม 2 ข้างทางถนนสาธารณะ เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่