กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.
 
     
:::: 1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนปี 2561    
:::: 2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน ปี 2548    

:::: 3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ปี 2543

   
::: 4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ปี2558    
:::: 5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ปี2548    
::::6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 2554    
::::7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 2547    
::::8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ปี 2543    
::::9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ปี 2541    
::::10พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารภาครัฐ    
::::11พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น 2549    
::::12พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น 2542    
::::13พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล    
::::14ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน