ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

      ท้องถิ่นพัฒนา ลดปัญหาความยากจน ประชาชนมีส่วนร่วม ภาพรวมการเงินดี เทคโนโลยีก้าวไกล       
ข้อมูล อบต.
นายก อบต.
::::ผลการดำเนินงาน หน้า1 หนั้า2  
::::ประชากร
::::วิสัยทัศน์
::::นโยบายลดขั้นตอน
::::ระยะแล้วเสร็จของงาน
::::ประกาศเจตจำนงสุจริต
::::แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ร.ต.ต.มนตรี อริยวังโส
::: ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
นายก อบต. สูงเม่น
:::คู่มือบริการประ ชาชน รายล
วิสัยทัศน์นายก
บุคลากรในองค์กร
คู่มือบริการประชาชน
บันทึกข้อตกลงบริหารจัดการขยะ
 
::::คณะผู้บริหาร
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
ประธานสภา
:::::สมาชิกสภาฯ
 
::::สำนักงานงานปลัด
::::กองคลัง
::::กองช่าง
::::กองการศึกษาฯ
ผลการดำเนินงานของ อบต.
::::ประกาศข้อบัญญัติต่างๆ
นายเกษตร ขีดเหมาะ
::::ประชุมสภา
ประธานสภา อบต.สูงเม่น
::::แผนอัตรากำลังของ อบต.
กิจกรรม Big Cleaning Dayวิต
โครงการจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
::::ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย  
::::งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ปลัด อบต.
::::ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
::::ผลตรวจจาก สตง/ปปช
:::::ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 หน้าที่1 หน้าที่2 ประจำปี2563 หน้าที่1
:::: ประกาศสอบราคา และราคากลางของ อบต. ทั้งหมด รายละเอียด
:: คู่มือร้องทุกข์ รายละเอียด
::: การดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผ่านชุดคำพูด
::::ผลประเมิน LPA หน้า1 หน้า2
::::ผลสำรวจความพึงพอใจ
::::แผนพัฒนาสามป
::::แผนดำเนินงาน
จ่าสิบเอกบุญมี สังวาลไชย
:::ประกาศสูบน้ำไฟฟ้า
ปลัด อบต.สูงเ้ม่น
:::ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 

::: นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

:::แผนการป้องกันการทุจริต
:::: แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

::: กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.

:::: ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
:::แผนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
:::: ประชาสัมพันธ์เตือนภัยโรคติดต่อในฤดูฝน รายละเอียด
::::การจัดองค์ความรู้ในองค์กร ( KM : Knowledge Managemet ) รายละเอียด
ประชุมสภาครั้งแรก
:::นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
::: สรุปผลการดำเนินงานจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ2560 ปีงบประมาณ2561 ปี2562  
::::ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4  
       แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่   
คณะผู้บริหาร
..รวมประกาศอื่น ๆ อบต.สูงเม่น    
จำนวนผู้เข้าชม
Free Site Counter
Free Site Counter
ประชาสัมพันธ์ งานอาเซียน
คณะผู้บริหาร
 
ประชาสัมพันธ์ร่างข้อบัญญัต
 
ร่างประกาศควบคุมกิจการที่เป็นอัตราย รายละเอียด กิจกรรมถูมิปัญญษท้องถิ่น ถ่ายทอดรุ่นสู่ รุ่น อบต.สูงเม่น
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3
 
ร่างข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รายละเอียด รายละเอียด    

สายด่วน นายก 0819920014

รับเรืองร้องทุกข์

หรือ กด

 
ผู้ดูแลระบบ นายอรุณ กาบเกี้ยว ตำแหน่ง บุคลากร และ นางสาวพรพรรณ พานพบ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ติดต่อประสานงานได้ที่ obt_suangmen@hotmail.com โทร/โทรสาร 054 - 547298
ที่อยู่ 99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่