ข่าวสารประกวด /สอบราคา และงานก่อสร้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
:::: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างผนังขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4 รายละเอียด
::: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ,5 , 9 , 10 รายละเอียด    
:::: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คศล. หมู่ที่ 9 รายละเอียด    
:::: ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียด    
:::: ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียด    
:::: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างผนังขยายผิวจราจร รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10    
::: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10 หน้าที11    
::: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8    
::: ราคากลางโครงการก่อสร้างผนังขยายวิจราจร รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
:::: ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4,5,9,10 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10 หน้าที่11    
..........หน้าที่12 หน้าที่13 หน้าที่14    
:: ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10 หน้าที่11    
::: รารากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9    
::: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10 หน้า11 หน้า12    
:: ประกาศแผนปฏิบัติการัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2    
:: ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4,5,9,10 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9    
:: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8    
:::: ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา รายละเอ
   
:::ประกาศสอบราคาปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รา    
:::::ประกาศสอบราคาศูนย์เด็กเล็กฯ รายล    
:::::ประกาศสอบราคาค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3    
:::::ประกาศราคากลางถนน คสล.หมู่ที่ 9 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7    
:::::ประกาศราคากลางรางระยายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6    
:::::แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) รายละเอียด    
:::::แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (กล้อง CCTV) รายละเอียด    
:::::ประกาศสอบราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (กล้อง CCTV) รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6    
:::::ราคากลางกล้องวงจรปิด รายเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5    
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด cctv พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง รายละเอียด    
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5    
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 5 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9    
ประกาศราคากลางก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5    
ประกาศราคากลางก่อสร้างฝานน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 5 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 9 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายละเอียด    
ประกาศราคากลางถังเก็บน้ำพลาสติก รายละเอียด    
ประกาศราคากลางต่อเติมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5    
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6    
ประกาศราคากลางถนน คสล. หมู่ที่ 10 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางเสริมผิดถนน. หมู่ที่ 5 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 6 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8    
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางปรับปรุงฝารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายละเอียด หน้าที่1    
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 6 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.รอบณาปนสถาน หมู่ที่ 5 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3    
แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียด    
ประกาศราคากลางก่อสร้างลาน คสล. ที่ทำการ อบต. รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางก่อสร้างลาน คสล. สนามกีฬา รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อขยายผิวถนน หมู่ที่ 4 รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬา รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 น้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บของและห้องทำงาน รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก IT เฉลิมพระเกียรติบ้านโตน น รายละเอียด หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5    

ประกาศวันเวลาสถานที่รับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 หน้าที่1

   
ประกาศวันเวลาสถานที่รับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 หน้าที่1    
ประกาศวันเวลาสถานที่รับงานจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 9 หน้าที่1    
ประกาศวันเวลาสถานที่รับงานจ้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 หน้าที่1    
ประกาศวันเวลาสถานที่รับงานจ้าง เสริมผิวถนน คสล. หมู่ 5 หน้าที่1    
ประกาศวันเวลาสถานที่การตรวจรับงานจ้าง ซ่อมแซมศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้าที่1    
ประกาศราคากลางสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา หน้าที่1    
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หน้าที่1 หน้าที่2น้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5    
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หน้าที่1    
ประกาศราคากลางจัดจ้างเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่1    
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 5 หน้าทึ่1    
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หน้าที่1 หน้าที่2 เอกสารเพิ่มเติม แผ่นที่1 แผ่นที่2 แผ่นที่3 แผ่นที่4 แผ่นที่5 แผ่นที่6 แผ่นที่7 แผ่นที่8 แผ่นที่9    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อวร้างถนนแอสพัสท์ติกคอนกรีต หน้าที1    
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารจอดรถ หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5    
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่4 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อเติมอาคารจอดรด หน้าที่1    
ประกาศ วันเวลา ตรวจรับงานจ้าง อาคารจอดรถ หน้าที่1    
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 10 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5    
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ถนน คสล.หมู่ที่4 หน้าที่1    
ประกาศ วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนแอสพัสท์ติกคอนกริต หน้าที่1    
ประกาศราคากลางก่อสร้าง ถนน คสล พร้อมท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศกำหนดการตรวจรับโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้าที่1    
ประกาศวันเวลาสถานที่ตรวจรับงานก่อสร้าง ถนน คศล.พร้อมวางท่อ หมู่ที่6 หน้าที่1    
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำหมู่ที่5 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำหมู่ที่5 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ 10 หน้าที่1    
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานรางระบายน้ำหมู่ที่ 5 หน้าที่1    
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างรางระบายน้ำหมู่ที่5 หน้าที่1    
ประกาศวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 9 หน้าที่1    
ประกาศ ราคากลางท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 6 หน้าที่1 หน้าที่2 น้าที่3    
ประกาศ ราคากลางถนน คสล. หมู่ 9 หน้าที่1    
ประกาศสอบราคาถนน คสล. หมู่ที่9 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4 หน้าที่5 หน้าที่6 หน้าที่7 หน้าที่8 หน้าที่9 หน้าที่10 หน้าที่11 หน้าที่12    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาถนน คสล.หมู่ที่9 หน้าที่1    
ประกาศราคากลางวัสดุการศึกษา หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่6 หน้าที่1    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 4 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 ยกเลิกประกาศ หน้าที่1    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 5 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 ราคากลาง หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 6 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 ราคากลาง หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3 หน้าที่4    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 5 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 6 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล หมู่ท 6 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคารางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ 9 หน้าที่1    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อร้างรางระบายน้ำ คสล. หมูที่ 6 หน้าที่1 หน้าที่2    
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 หน้าที่1    
ประกาศราคากลางรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 หน้าที่1    
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2563 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่1    
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 หน้าที่1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ก่อสร้าง) หน้าที่1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (ครุภัณฑ์)หน้าที่1    
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผนังกั้นดินหมู่ที่ 9 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คลล.หมู่ที่ 6 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการแสนอราคาก่อสร้างถนนหลังฉาปนสถาน หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่10 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างหลังคาสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬา อบต. หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างหลังคาสถานที่ออกกำลังกายหมู่4 หน้าที่1    

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อส้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 หน้าที่1

   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 4 หน้าที่1    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 6 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ 4 หน้าที่1    
ประกาศราคากลางถนนลาดยางหมู่ที่ 6 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 หน้าที่1    
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่1    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 หน้าที่1    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 หน้าที่1    
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตน หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้่างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโตน หน้าที่1    
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 หน้าที่1    
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 หน้าที่1    
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หน้าที่1    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 4 หน้าที่1    
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 หน้าที่