ประกาศต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
 
     
::::ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่    
:::: แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง(Self Assessment Report : SAR)การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
:::: ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น    
::::ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
::::ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น    
::::แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565    
::::ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน    
::::ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    
::::ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล    
::::ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
::::ประกาศเรื่องมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
::::รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2526    
::::ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
::::ควบคุมภายในพ.ศ.2562    
::::ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม    
::::การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนฯ    
::::หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย