ประกาศเกี่ยวกับการประชุมสภา ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
 
     
::::ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยแรก    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยทที่1    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญที่2    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำสูงเม่นสมัยสามัญที่3    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำสูงเม่นสมัยสามัญที่4    
:::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำสูงเม่นสมัยสามัญแรก    
::::ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั่งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั่งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่3คครั่งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2ครังที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครังที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครังที่2    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่2    
:::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2    
:::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1    
:::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2    
:::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4    
:::: ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญสมัยที่2    
:::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญสมัยที่3    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญสมัยที่4    
:::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญสมัยแรก    
:::ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1    
:::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยทที่3ครั้งที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญสมัยที่2    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญสมัยที่3    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสามัญสมัยที่4    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญสมัยแรก    
::::ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น    
:::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1    
:::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่3ครั้งที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1ครังที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2ครังที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครังที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครังที่2    
:::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4ครังที่1    
:::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1    
:::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่2    
:::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่1    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่2    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1    
:::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ื1    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญที่3    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครังที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยทที่3ครั้งที่1    
:::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครังที่2    
:::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่2ครั้งที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่2    
::::ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่นสมัยสามัญสมัยที่4    
::::ประกาศเชิญประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4ครังที่1    
::::ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่4    
::::    
::::    
::::    
::::    
::::    
::::    
::::    
::::    
::::    
::::